Výstavný poriadok SZCH - EXOTA - Vranov nad Topľou

Výstavný poriadok SZCH - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Výstavný poriadok SZCH

Výstavný poriadok Slovenského zväzu chovateľov pre usporiadanie výstav, prehliadok a chovateľských dní

Úvod
Tento výstavný poriadok je vykonávacím predpisom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 7 Stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“). Vzťahuje sa na všetky druhy zvierat, plemená, farebné rázy chované členmi SZCH podľa platných chovateľských štandardov (vzorníky plemien králikov, holubov, hydiny a pod viď knižné vydania) okrem mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov.
Výstavný poriadok je záväzným predpisom pre usporiadateľov výstav, vystavovateľov
a posudzovateľov pri hodnotení a oceňovaní zvierat na výstavách poriadaných SZCH. Výstavný poriadok zároveň stanovuje podmienky na ochranu, starostlivosť a pohodu zvierat v zmysle platnej legislatíve SR, veterinárnym a plemenárskym zákonom a v súlade s Európskou legislatívou. Výstavný poriadok slúži k realizácii a prezentácii všetkých chovov v rámci SZCH, k propagácii chovateľskej práce a vytvára priestor pre chovateľské súťaženie v zmysle platných predpisov SZCH ako aj zákonných predpisov v rámci SR.
Prehliadky a výstavy poskytujú skutočný prehľad o súčasnom chovateľstve a sú príležitosťou pre
zhodnotenie výsledkov chovateľskej práce. Výstavy, súťaže, prehliadky a chovateľské dni slúžia na propagáciu chovateľstva a dosiahnutých výsledkov, pričom zároveň podporujú chovateľské súťaženie. Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v Medzinárodných organizáciách pre daný chovateľský odbor.

Článok I.  Druhy prehliadok a výstav

A. Prehliadky:
Prehliadky sú usporiadané spravidla jednotlivými organizačnými zložkami Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) za účelom výberu vhodných jedincov na ďalší chov. Trvanie prehliadok býva obmedzené na dobu predvedenia zvierat. Posudzovanie sa vykonáva spravidla za prítomnosti chovateľa. Výsledky posúdenia slúžia ako doklad o kvalite zvierat.
Prehliadky sa členia na:

1. Propagačné -nemusí byť pri nich prevedené posúdenie zvierat.
2. Stolové ocenenie - s hodnotením zvierat, ktoré vykonáva posudzovateľ.
3. Bonitácia zvierat - s hodnotením podľa štandardu a príslušného bonitačného kľúča.


B. Výstavy, súťaže:
1. Miestne a obvodové výstavy, súťaže – usporiadajú základné organizácie, ktoré dopredu nahlásia na príslušný oblastný výbor. OV SZCH nahlásia termíny výstav na S RR SZCH do 31.3. daného kalendárneho roka za účelom zostavenia kalendára výstav pre daný rok.
2. Oblastné výstavy – podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady
SZCH. Oblastný výbor môže poveriť usporiadaním oblastnej výstavy jednu alebo viaceré základné organizácie v oblasti.
3. Regionálne (medzioblastné) výstavy a súťaže – usporiada ich po dohode oblastných
výborov v príslušnom kraji, poverený oblastný výbor. Každý oblastný výbor má toľko hlasov, koľko má v príslušnom roku členov. Podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady SZCH.
4. Špeciálne výstavy a súťaže – sú určené pre jednotlivé druhy zvierat a ich plemená.
S vedomím príslušnej Ústrednej odbornej komisie ich usporiadajú chovateľské kluby
alebo s ich poverením niektorá organizačná zložka zväzu.
5. Celoštátne výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz, organizačne môže usporiadaním
výstavy poveriť ktorúkoľvek organizačnú zložku zväzu vždy na základe písomnej zmluvy.
6. Medzinárodné výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz. Na výstavách môžu byť
vystavené zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené príslušnými ústrednými
odbornými komisiami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými so zahraničnými
chovateľskými organizáciami alebo Európsky chovateľský zväz (ďalej len „EE“).

Článok II. Zásady pre organizovanie výstav
1. Sekretariát Republikovej rady SZCH (ďalej len „S RR SZCH“) zostavuje a zverejňuje prehľad o konaní výstav a súťaží. Zoznam pripravovaných výstav zverejňuje na svojej internetovej stránke.
2. Termíny celoštátnych a medzinárodných výstav, ktoré majú byť v nasledujúcom
kalendárnom roku musia byť známe vždy do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka. V termíne konania celoštátnych alebo medzinárodných výstav nesmú byť konané iné výstavy rovnakého druhu zvierat na území Slovenska. V roku konania Európskej výstavy zvierat EE sa nesmú konať dva týždne pred a dva týždne po termíne výstavy EE celoštátne, medzinárodné a klubové výstavy tých druhov zvierat, ktoré sú zahrnuté v EE (exotické vtáctvo, holuby, hydina, králiky, morčatá).
3. Prehľad o konaní výstav nižšieho typu predložia oblastné výbory a chovateľské kluby SRR SZCH do 31.3. kalendárneho roka.
4. K organizačnému zabezpečeniu výstavy ustanovuje usporiadajúca organizácia výstavný
výbor a menuje jeho členov. Členom výstavného výboru je spravidla riaditeľ alebo predseda, tajomník alebo zástupca riaditeľa, ekonóm a zástupcovia jednotlivých chovateľských odborov.
5. Na zaistenie priebehu výstavy určí výstavný výbor usporiadateľský zbor a vymedzí mu
práva a povinnosti.
6. Usporiadajúca organizácia môže pri poriadaní výstavy menovať čestné predsedníctvo za
podmienky, že jednotliví členovia čestného predsedníctva s menovaním súhlasia.

Článok III. Práva a povinnosti usporiadateľa výstavy
1. Usporiadateľ výstavy je povinný zaistiť všestranné podmienky pre konanie výstavy. Je povinný prerokovať konanie výstavy najmä s príslušným vyšším orgánom zväzu,
s príslušnými orgánmi štátnej správy, vyžiadať si povolenie príslušnej obce na
usporiadanie výstavy.
2. Usporiadateľ je povinný požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o povolenie na
usporiadanie výstavy a stanovenie veterinárnych podmienok.
3. V prípade predpokladu väčšieho počtu účastníkov (vystavovateľov, návštevníkov), je
organizátor povinný zabezpečiť zdravotný dozor v súlade s platným zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších zmien.
4. Usporiadateľ vypracuje propozície výstavy. Propozície určujú podmienky pre vzťah
usporiadateľa a vystavovateľa. Usporiadateľ určí organizačný a ekonomický spôsob
prípravy, priebehu a likvidácie výstavy. Stanoví zásady pre vystavovanie zvierat, pre
predaj zvierat na výstave, pre účasť zahraničných vystavovateľov na výstave, pre
nečlenov zväzu na výstave, prípadne kontrolu členstva a podobne. Usporiadateľ zároveň
určí postup v prípade, že sa výstava nebude konať. Usporiadateľ zaistí zverejnenie propozícií, distribúciu prihlášok, zaistí súhlas vystavovateľov s propozíciami a so zverejnením osobných údajov v katalógu. V prípade celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy spolupracuje usporiadateľ pri zostavovaní propozícií s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.
5. Usporiadateľ vydáva výstavný katalóg, ktorý obsahuje zoznam prihlásených zvierat na
výstavu a zoznam vystavovateľov. Katalóg môže obsahovať aj zoznam posudzovateľov, vecných cien alebo diplomov ak boli zvieratám podľa propozícií udelené, bodové hodnotenie zvierat. Súčasťou katalógu môžu byť aj reklamy sponzorov výstavy.
6. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje pripravenie výstavy, postavenie klietok, a umiestnenie
výstavných exponátov do príslušných klietok. Zároveň zodpovedá za vyskladnenie klietok, zloženie výstavného materiálu a jeho odvoz. Usporiadateľ zodpovedá aj za šetrné zaobchádzanie s výstavným materiálom a za prípadnú stratu a zničenie.
7. Usporiadateľ výstavy zabezpečí vhodné podmienky pre plnohodnotný, bezproblémový
výkon posudzovateľom.
8. Usporiadateľ zodpovedá za to, že na výstave vystavujú iba organizovaní chovatelia
SZCH, resp. organizovaní členovia zahraničných organizácií v rámci EE.
9. Usporiadateľ má právo limitovať počty prihlásených zvierat ak si to vyžiadajú
organizačné podmienky.
10. Usporiadateľ má právo odmietnuť prijať zvieratá na výstavu, ak prihláška nie je vypísaná
v súlade s propozíciami.
11. Usporiadateľ je povinný určiť garantov pre jednotlivé spravidla úseky (druhy zvierat).
Garantom na výstave musí byť osoba, ktorá je členom SZCH a je spravidla staršia ako 18 rokov. Garant je zodpovedný za starostlivosť o zvieratá vo zverenom úseku počas celej výstavy, je povinný im čistiť, kŕmiť, podávať vodu. Bez súhlasu garanta nesmie nikto so zvieratami manipulovať, vrátane majiteľa. Garant musí byť viditeľne označený a identifikovateľný.
12. Usporiadateľ musí prijať protest vystavovateľa na porušenie podmienok stanovených
propozíciami /výstavnými podmienkami/. O proteste rozhoduje výstavný výbor.

Článok IV.  Povinnosti a práva posudzovateľov
1. Posudzovateľ je oprávnený dostaviť sa k posudzovaniu vtedy, ak je na tento úkon delegovaný. Na celoštátnej výstave zvierat určuje predseda zboru vedúceho posudzovateľov. Postavenie delegovaných posudzovateľov určí predseda zboru posudzovateľov po dohode s príslušným tajomníkom ÚOK.
2. Posudzovateľ je povinný sa dostaviť v určenú hodinu a svoj príchod nahlásiť výstavnému
výboru alebo ním poverenej osobe.
3. Posudzovateľ je zodpovedný za korektné posúdenie jemu pridelených zvierat a musí
zabezpečiť zaznačenie výsledkov posudzovania do príslušných tlačív v stanovenom čase
4. Posudzovateľ má právo požadovať od usporiadateľa vytvorenie optimálnych podmienok na
posudzovanie.
5. Posudzovateľ má právo po ukončení posúdenia zvierat na katalóg z príslušnej výstavy
zadarmo.
6. Posudzovatelia a adepti majú právo voľného vstupu na všetky druhy výstav a prehliadok
usporiadaných ktoroukoľvek organizačnou zložkou zväzu.Článok V. Práva a povinnosti vystavovateľov
1. Vystavovateľ je povinný prihlásené zvieratá priniesť na výstavu v určenom čase a odovzdať ich garantom.
2. Vystavovateľ je povinný ponechať zvieratá v priestoroch výstavného areálu počas konania
celej výstavy, v opačnom prípade môže byť diskvalifikovaný a môže mu byť odobraté ocenenie zvierat a posudok. Toto sa netýka zvierat určených na predaj.
3. Ak vystavovateľ prihlasuje na výstavu zvieratá, ktoré sú určené na predaj, musí túto
informáciu uviesť už pri prihlásení zvierat.
4. Vystavovateľ má právo požadovať od usporiadateľa výstavy platný oceňovací lístok
o posúdení zvieraťa a vydanie diplomov, alebo vecných cien pokiaľ boli podľa propozícií udelené.
5. Vystavovateľ má právo od usporiadateľa výstavy požadovať sumu za predané zvieratá vo
výške, ako bola uvedená na prihláške, bez akejkoľvek zrážky, pokiaľ možno priamo na mieste konania výstavy.
6. Súťažne vystavovať môže iba organizovaný člen SZCH alebo člen zahraničných organizácií
v rámci EE v súlade s vopred dohodnutými podmienkami.
7. Vystavovateľ dopraví zvieratá na výstavu čisté bez zjavných príznakov onemocnenia
s príslušnými veterinárnymi dokladmi v prepravke zaručujúcej bezpečnú prepravu
zamedzujúcu týraniu zvierat.
8. Vystavovateľ je povinný pokiaľ je to uvedené v propozíciách (výstavných podmienkach)
dojednať spôsob prevzatia zvierat po skončení výstavy.
9. Prepravu zvierat na výstavu a späť zabezpečuje vystavovateľ.
10. Vystavovateľ ak uzná, že ocenenie zvieraťa nie je vykonané podľa platného štandardu má
právo proti oceneniu podať sťažnosť na výkon posudzovateľa príslušnej ÚOK.
11. Vystavovateľ nemôže na výstavu zaslať samicu v druhej polovici gravidity, ani kojace matky
u cicavcov.

Článok VI.  Usporiadanie výstavných exponátov
1. Výstavné exponáty sú usporiadané podľa platných vzorníkov na posudzovanie zvierat vydaných SZCH, resp. v zmysle výstavného poriadku EE.

Článok VII.  Veterinárne a zoohygienické podmienky
1. Usporiadateľ a vystavovateľ sú povinní pri činnostiach súvisiacich s prehliadkou a výstavou riadiť sa a dodržiavať stanovené veterinárne a zoohygienické požiadavky a s nimi súvisiace predpisy.
2. Vystavované a predvádzané zvieratá musia mať príslušné veterinárne doklady.
3. Veterinárnemu lekárovi poverenému veterinárnym dozorom musia byť vytvorené podmienky pre riadny výkon jeho práce.
4. Počas konania prehliadky a výstavy nesmú byť do priestorov umiestnené zvieratá, ktoré
neprešli veterinárnou prehliadkou a nemajú predpísané veterinárne doklady.
5. Počas konania prehliadky a výstavy musí byť zaistené upratovanie priestoru, klietok
a kotercov.
6. Pri prehliadke a výstave musia byť zvieratá zabezpečené proti nepriaznivým
poveternostným vplyvom.
7. Klietky a koterce musia mať zodpovedajúce rozmery a musia byť pred umiestnením a po
skončení prehliadky a výstavy vyčistené a vydezinfikované.
8. V prípade vystavovania zvierat vo voliérach dovoliť umiestniť vzhľadom k veľkosti
voliéry a druhu zvierat len taký počet zvierat, aby bolo dodržané wellfare zvierat.
9. Zakazuje sa použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách zvierat,

10. Organizátor – usporiadateľ výstavy, je povinný zabezpečiť počas konania výstavy tzv. karanténne klietky. V prípade, že posudzovateľ zistí u vystavovaných zvierat výskyt vonkajších parazitov, ktoré sú prenosné na ostatné jedince, je povinný na túto skutočnosť upozorniť príslušného garanta, ktorý zabezpečí izoláciu týchto jedincov a ich umiestnenie do karanténnych klietok.

Článok VIII.  Zásady pre udeľovanie cien
1. Ceny sa rozdeľujú do dvoch skupín:

a) súťažné,
b) sponzorské.

2. Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat. Udeľujú sa podľa druhu výstavy. Na celoštátnych výstavách sa spravidla udeľujú ceny: Šampión SR, Majster SR, Čestná cena. Na špeciálnych klubových výstavách: Šampión klubu, Víťaz klubu, Majster klubu, Čestná cena. Na ostatných výstavách podľa druhu výstavy: Víťaz výstavy, Víťazná kolekcia, Čestná cena.
3. Pravidlá pre udeľovanie titulov sú záväzné pre výstavy vyššie uvedených stupňov. Každý
výstavný výbor má právo určiť aj ďalšie stupne cien, podľa charakteru výstavy napr. rôzne memoriály a podobne.
4. O prideľovaní týchto cien rozhodujú výhradne posudzovatelia a na ich rozhodnutí nesmie nič
meniť výstavný výbor, ani ktokoľvek iný. Udelená cena – Šampión SR na Celoštátnej výstave po návrhu posudzovateľa podlieha schváleniu aj vedúceho posudzovateľa. Rozhodnutie posudzovateľa je konečné a nie je možné proti nemu podať protest.

Článok IX.  Všeobecné ustanovenia
1. Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb, morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v Medzinárodných organizáciách zastrešujúcich daný chovateľský odbor.
2. Ak bude výstava využitá na výmenu alebo predaj zvierat, musí byť táto skutočnosť
vyslovene uvedená v propozíciách výstavy. Túto službu môže organizovať výhradne
usporiadateľ, nie jednotliví vystavovatelia.
3. Tento výstavný poriadok bol schválený uznesením Republikovej rady č. 9/2RR/2011 dňa
8. mája 2011.
4. Tento výstavný poriadok ruší smernice, ktoré boli schválené uznesením ÚV SZCH č. uzn.
21-4/3/03 zo dňa 1.3.2003.
5. Výstavný poriadok nadobúda platnosť dňom 8. mája 2011.
6. Výstavný poriadok bol na zasadnutí republikovej konanej dňa 14.04.2012 zmenený,
doplnený a schválený uznesením č. 40/3RR/2012.

Návrat na obsah