Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia - oblastný výbor - EXOTA - Vranov nad Topľou

Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia - oblastný výbor - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia - oblastný výbor

Základná organizácia - organizačná jednotka SZCH

Základná organizácia združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

a)  všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
b)  špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.


Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na Sekretariáte republikovej rady zväzu v Bratisl
ave so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami zväzu. Právnu subjektivitu základná organizácia získa po registrácii na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.

Základná organizácia zväzu zaniká:

a) keď sa počet jej členov zníži pod 6 osôb,
b) rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov základnej organizácie
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
d) rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok nie sú odvedené členské príspevky,
e) v deň vyňatia z evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.


Základná organizácia plní úlohy zväzu v  súlade so všeobecnými právnymi predpismi, v súlade so stanovami zväzu a ostatnými vnútro zväzovými predpismi, podľa vlastného plánu práce a finančného rozpočtu.
Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastnú organizáciu a tej odvádza aj členské príspevky v stanovenej lehote.


Oblastný výbor - organizačná jednotka zväzu

Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).
Oblastné výbory sú organizačnými jednotkami zväzu spolu so základnými organizáciami a s chovateľskými klubmi.
Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, ekonóma prípadne ďalších členov výboru podľa potreby.
Oblastný výbor sa schádza sa minimálne 4 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby. Oblastný výbor je potrebné zvolať, ak o to požiada:

-  nadpolovičná väčšina členov oblastného výboru,
-  minimálne polovica základných organizácií v jeho pôsobnosti,
-  republiková rada zväzu.

V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru môže v jeho mene rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne schválené oblastným výborom. Zasadnutia oblastného výboru zvoláva predseda a tajomník.


Oblastný výbor - kompetencie:

  • pripravuje a zvoláva oblastnú konferenciu,

  • pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií,

  • usmerňuje činnosť základných organizácií,

  • vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie,

  • rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie,

  • plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií a podáva o nich správu zväzu, písomne alebo médiom na prenos dát,

  • môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými odbornými komisiami a vlastným plánom práce,

  • vedie evidenciu členov  základnej organizácie, ako aj počty chovateľov, podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat, a predkladá ročné hlásenie sekretariátu zväzu,

  • zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti,

  • odvádza členské príspevky sekretariátu zväzu v stanovenej čiastke a termíne.

Návrat na obsah